โคโลเทค
ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรงระยะเริ่มต้นโดยวิธีไม่รุกล้ำ

ติดต่อเรา

COLOTECTTM ชุดอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจประกอบด้วย

 • 01.หลอดเก็บอุจจาระ (ในหลอดบรรจุน้ำยา และติดฉลากหมายเลขชุดเก็บ)
  1 หลอด
 • 02.กระดาษรองอุจจาระ
  1แผ่น
 • 03.ช้อนตักอุจจาระ
  1ชิ้น
 • 04.ถุง Biohazard
  1 ถุง
 • 05.คู่มือการใช้งานและใบยินยอมการส่งตรวจ
  1ชุด
 • 06.ซองไปรษณีย์
  1ซอง
COLOTECT ประกอบไปด้วย 4 ชุดทดสอบ
ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และ

ไส้ตรงจะสูงถึง 90% หากตรวจพบเร็วและได้รับการ

รักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก แต่เมื่ออยู่ในระยะที่

แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น อัตราการรอดชีวิตจะเหลือ

เพียง 10% ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงสำคัญมาก เพื่อ

เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

มะเร็งลำไส้เป็น 1 ใน 5 มะเร็งที่พบมากในประเทศไทย มี

ผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 10,000 ราย/ปี และมีอัตราการ

เสียชีวิต 6,000 ราย/ปี(ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ) โดยเป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากเป็นอันดับ 1

คิดเป็น 20.7% และพบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็น

12.2% (ที่มา : หนังสือทะเบียนมะเร็ง พ.ศ.2563, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

ข้อดีของ COLOTECTTM

 • สะดวก เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
 • มีความไวสูง ในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นถึง 89% และ 42% ในการตรวจ Advanced adenoma
 • มีความแม่นยำสูง จำเพาะต่อมะเร็งลำไส้ถึง 93%
 • ชุดเก็บตัวอย่างมีอุปกรณ์ครบถ้วน
 • ตรวจวิเคราะห์ครอบคลุม สามารถตรวจวิเคราะห์ 3 ยีนเป้าหมายได้ภายใน 1 การตรวจ
 • มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
ข้อดีของ COLOTECT

ชุดตรวจ COLOTECTTM ทำงานอย่างไร?

COLOTECTTM เป็นชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะเริ่มต้น เป็นวิธีไม่รุกล้ำ ลดโอกาสส่องกล้องโดยไม่จำเป็น และมีความไวสูง (High sensitivity) โดยการตรวจหา DNA ที่มีความผิดปกติจากอุจจาระ ด้วยเทคนิค Multiplex methylation specific PCR ที่จำเพาะต่อความผิดปกติในกระบวนการ Methylation ของ CRC marker genes

วิธีการส่งตรวจด้วยชุด COLOTECTTM

 • วิธีการส่งตรวจด้วยชุด COLOTECT
  01.รับชุดเก็บตัวอย่างอุจจาระ
 • วิธีการส่งตรวจด้วยชุด COLOTECT
  02.เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ที่บ้าน และส่งชุดเก็บกลับมาที่ห้องปฏิบัติการ/สถานพยาบาล
 • วิธีการส่งตรวจด้วยชุด COLOTECT
  03.ทำการวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
 • วิธีการส่งตรวจด้วยชุด COLOTECT
  04.ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์